Visionsstyrning

Vår tids snabbt föränderliga omvärld ställer krav på att vi själva och de verksamheter vi arbetar för är snabbfotade. Att vi relativt snabbt kan ställa om de de nya förutsättningarna ”on the go”. Det är ett reaktivt att förhålla sig på. Vi agerar först då något redan har hänt som påverkar oss – oavsett det gäller vår verksamhet, vår roll i organisationen eller var och en av oss i  är våra respektive privatliv.

I själva verket behöver vi vara proaktiva. Vi behöver hålla oss à jour med det som händer i vår omvärld. Både inom och utom vår bransch. Vi behöver vara lyhörd på signaler, något som flaggar om en kommande förändring. Är det något som pågår i en annan bransch? Något som kan påverka den bransch eller den nisch vi är verksamma inom? Beter sig våra partner eller våra barn på ett annorlunda sätt?

jourjela delear Visioner och resultat är intimt förknippade med varandra. Visionen bär verksamheten, skapar en grund, så att och dess ledare och medarbetare kan uppnå eller överträffa de kvanitativa och kvalitativa mål som hanteringen av en genuin vision landat i.

I visionsstyrda verksamheter, likt andra, upprättas budgetar. Fast till skillnad från de budgetstyrda, kan ett eller flera av de fastställda kvantitativa målen vara att reducera kostnader utan att för den skull vare sig tumma på kvalitet, service, support eller på de kvalitativa fastställda målen.

I de fall delar av organisationen lyckas med konsten att effektivisera öka produktivitet och lönsamhet, utan att överskrida den årliga budgeten ska detta premieras. Särskilt i de fall resultatet vid budgetårets slut genererat ett överskott.

I realiteten är det snarare så att de som överskridit sin budget, är de som premieras i form av en ökad budget inför det kommande budgetåret. Detta sker samtidigt som de som arbetar för kostnadsbesparingar bestraffas genom minskade resurser. Ofta motiverat med ett resonemang i stil med att den gruppen uppvisat att just de uppenbarligen inte behöver mer resurser än de de använt sig av under det sistlidna budgetåret.

Ett sådant förhållningssätt från ledningen skapar misstämning och det fullständigt i onödan.

Det finns betydligt bättre sätt för ledningen och ekonomifunktionen att hantera ekonomiprocessen. Verktyg som leder till en sund konkurrens mellan de olika delarna i verksamheten. Något som leder till att onödiga inköp och förslösning av monetära medel upphör.

På så vis förbättras både likviditet och soliditet på både kort och lång sikt.

Det är grunden och en starkt bidragande orsak till vikten av en strategisk, ytterst välplanerad hantering av verksamhetens syfte samt dess vision, målbilder och mål.

Det är något som vi mer än gärna hjälper till att åstadkomma.

Visionen – en ledstjärna

Resultatet beror på om visionen samspelar med syftet eller ej

Visioner är omöjliga att köpa. För då du köper en vision – handlar det om någon annans vision.

Vill du fånga och dra nytta av din vision och få de resultat din verksamhet eller du själv vill uppnå?

I grund och botten handlar det om att vara medveten om vad som är vad.

Vi hjälper dig mer än gärna då du önskar hjälp med att finna och hantera din vision, dina målbilder och mål.

Varför dra ut på tiden? Kontakta oss redan idag! Det kan vara det bästa du gjort!

Visioner

En genuin vision kommer inifrån – oerhört sällan från utomstående källor. En äkta vision är intimt relaterad till verksamhetens syfte eller individens mening med livet. En autentisk vision leder till önskade resultat.

I en del fall, då verksamheter inom det privata näringslivet, eller i det offentliga, köper en vision från en aktör på marknaden, kan det skapa viss problematik.

För det första så är den visionen kontaminerad av uppdragstagarens, och dess medarbetares tolkning av allt det som framkommer under uppdragets gång.

I andra hand består svårigheterna i att det i regel handlar om en mindre del av organisationen som är är delaktiga i själva processen gällande hanteringen av uppdragsgivarens vision.

I regel är det ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner.

Inom en ledningsgrupp kan det uppstå olika tolkningar av visionen.

En vision är en ledstjärna eller ett fyrtorn -singularis aldrig pluralaris.

En genuin vision är konstant även om verksamheten är under rekonstruktion, omorganisation eller dess marknadsföring och distributionskanaler förändras, med mera.

Vill du skörda egna äpplen?

Då har du förmodligen en bild av ett träd som dignar av mogna äpplen.

Fast för att uppnå det resultatet finns det olika vägar att gå.

Antingen köper du en fruktträdgård med fokus på odling av äppelträd, eller så köper du en villa eller ett fritidshus med uppväxta äppelträd som ger goda skördar.

Fast om trädgården endast är belagd med gräsmattor och blomsterrabatter, vad gör du då? Ja, då finns alternativet att köpa ett eller flera träd från en plantskola. Du kan också välja att plantera äppelkärnor, även om resultatet kan bli annorlunda än det du hoppas på. Det är nämligen långt ifrån säkert att den sort du sått en kärna från blir precis samma sort då fröet grott. Kom ihåg, det tar lång tid för ditt sådda äppelträd att bära frukt och för dig att se resultatet, vilken sort det blev!

På motsvarande sätt är det med utveckling av både företagets och din personliga utveckling. Det tar i regel mer tid för förberedelser och formulering av syfte i enlighet med en vision än vad du tror. Resultatet blir, som i exemplet med äppelodlingen ovan, annorlunda eller olika beroende på vilken väg du väljer att ta. Det är anledningen till att det är bra att skaffa sig ett tillförlitligt bollplank.